Brukervilkår for Eiendomsfag nettkurs

 

1.               Generelt

 • Eieren av nettstedet er Senter for eiendomsfag AS («Selskapet»), et norsk selskap med organisasjonsnummer 977 567 017 og adresse Klingenberggata 4, 0161 Oslo. Ved spørsmål ber vi deg kontakte oss på [email protected].
 • Brukervilkårene utgjør en avtale mellom deg og Selskapet i forbindelse med din bruk av Eiendomsfag nettkurs («Tjenesten»). Eiendomsfag nettkurs er elektroniske kurs og presentasjoner, som består av ulike virkemidler innen e-læring, slik som video, kursdokumentasjon og praktiske kunnskapstester underveis. Ved å bruke Tjenesten aksepterer du å være bundet av, og samtykker til å oppfylle, følgende brukervilkår («Brukervilkårene») og gjeldende lover og forskrifter.

 

2.               Immaterielle rettigheter

 • Alt materiale, innhold og data som gjøres tilgjengelig i Tjenesten eies, om ikke annet angis, av Selskapet, og er beskyttet av opphavsrettslige, varemerkerettslige og andre immaterielle bestemmelser.
 • Med mindre det er uttrykkelig tillatt i Brukervilkårene eller innhentes skriftlig forhåndstillatelse fra Selskapet, skal slik informasjon og materiale ikke
  • brukes på annen måte enn i henhold til Brukervilkårene,
  • kopieres eller reproduseres i noen form, eller
  • endres, selges, distribueres eller på annen måte utnyttes kommersielt.
 • Det er videre forbudt å benytte automatiske metoder eller programvare til å samle inn data fra Tjenesten til kommersiell bruk.
 • Du erverver ingen immaterielle rettigheter til resultater som følge av din bruk av Tjenesten.

 

3.               Bruksrett

 • Ved bestilling gis du en begrenset bruksrett til Tjenesten med tilhørende programvare i det avtalte tidsrom. Bruksretten omfatter de rettigheter som er nødvendige for at du skal kunne anvende Tjenesten som forutsatt i det avtalte tidsrom. Du gis tillatelse til å midlertidig laste ned eventuelt tilhørende kursmateriale lokalt på din datamaskin til personlig og ikke-kommersiell bruk. Ved behov kan du også ta utskrift av kursmateriale på papir til slik bruk.
 • Det tillates ikke at en tilgang deles av flere personer enn det som fremkommer av bestillingen og du plikter å påse at Tjenesten ikke gjøres tilgjengelig for tredjeparter, så vel som medarbeidere i virksomheten som ikke har gyldig brukeradgang til Tjenesten. Selskapet kan fra tid til annen foreta lisensrevisjon.
 • Vi forbeholder oss retten til å utføre de tiltak vi anser som nødvendige ved urettmessig bruk av Tjenesten, uten forvarsel. Slike tiltak kan innebære, men begrenser seg ikke til, at vi endrer, midlertidig opphever, fjerner eller deaktiverer din tilgang til Tjenesten eller tar rettslige skritt. Du vil i slike tilfeller normalt få forhåndsvarsel før din tilgang deaktiveres, med mulighet til å rette årsaken.

 

4.               Lenker til andre nettsteder

 • Tjenesten kan inneholde lenker eller henvisninger til andre nettsteder. Selskapet er ikke ansvarlig for innholdet som er tilgjengelige på disse nettstedene.

 

5.               Ansvar og ansvarsbegrensninger

 • Du er selv ansvarlig for din bruk av Tjenesten. Selskapet garanterer ikke for riktigheten eller nøyaktigheten av de råd og anbefalinger som fremkommer i Tjenesten.
 • Tjenesten leveres «som den er» og det gis ingen garantier for at den er feilfri, at den til enhver tid vil fungere uten avbrudd eller andre forstyrrelser, at feil vil bli rettet, at den er egnet til spesielle formål, eller at nettkursplattformen som Tjenesten kjøres på er fri for virus eller andre skadelige komponenter. Du har risikoen for egen maskin og programutrustning og eventuelle nettverksløsninger. Selskapet er ikke ansvarlig for kompatibilitet med eventuelle nye versjoner av din systemprogramvare.
 • Selskapet tar alle rimelige steg for å holde informasjonen i Tjenesten korrekt og oppdatert, og for å opprettholde en rask og pålitelig tjeneste.
 • Selskapet kan ikke holdes ansvarlig, verken direkte eller indirekte, for tap eller skader som oppstår som følge av din bruk eller manglende mulighet for bruk av Tjenesten, eller bruk av informasjon i Tjenesten, i den utstrekning slikt ansvar ikke følger av ufravikelig lovgivning.
 • Selskapet er under ingen omstendighet ansvarlig for tredjepartsleveranser i forbindelse med din bruk av Tjenesten. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, ekstern plattformeiers leveranse av nødvendig teknisk brukerstøtte i forbindelse med pålogging og tilgang til Tjenesten.
 • Selskapets ansvar under disse Brukervilkårene skal under enhver omstendighet alltid være maksimalt begrenset til vederlaget du betaler for bruken av Tjenesten.

 

6.               Personopplysninger

 • Ved din bruk av Tjenesten gjelder vår [lenke til Personvernerklæring] for bruken av dine personopplysninger.

 

7.               Endring av Nettstedet

 • Vi forbeholder oss retten til, uten forutgående varsel, å gjøre de forbedringer, forandringer, tillegg eller fjerning av informasjon i Tjenesten som vi anser nødvendig.

 

8.               Endring av Brukervilkårene

 • Du finner de til enhver tid gjeldende Brukervilkårene publisert på vår nettside.
 • Vi vil fra tid til annen måtte endre eller justere Brukervilkårene, for eksempel som følge av ny lovgivning, ny teknologi eller endringer i våre forretningsmodeller.
 • Endring i vilkår får, med mindre noe annet fremgår, virkning 14 dager etter at vi har annonsert endringene på nettsiden.
 • Dersom endringer i Brukervilkårene etter lovgivning og praksis krever din aksept, vil vi innhente ditt samtykke til disse endringene, før de delene av nye vilkår vil få anvendelse overfor deg.
 • Du står fritt til å avslutte din bruk av Tjenesten dersom du ikke ønsker å være bundet av endrede vilkår.

 

9.               Lovvalg

 • Disse Brukervilkårene er underlagt norsk lov. Eventuelle tvister i forbindelse med vilkårene skal avgjøres av norske domstoler med mindre tvingende forbrukervernregler foreskriver noe annet.

Sist oppdatert [dato].

Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.